Forslag til vedtektsendringer PBL

Til Landsmøtet 27. og 28. mai 2018

Begrunnelse for endringsforslag: § 3 Landsmøtet
Styret velges i dag av valgkomiteen etter forslag fra enkeltpersoner. Vi ønsker en endring hvor valgkomiteen innstiller kandidater til et landsstyre som er valgt ut fra regionale forslag. Dette gjør det mulig å sikre bredden i styredeltagelse fra hele landet. Vi vet at regionene og distriktene i Norge har ulike vilkår for drift, og ved en bred representasjon fra hele landet, kan dette bidra til flere perspektiver omkring de områdene PBL jobber med.

Opprettelse av regionale nettverk som har til oppgave å foreslå medlemmer til PBL styret, kan danne utgangspunkt for regionale nettverk som drøfter og foreslår saker som er viktige for PBL sitt arbeid.

Endringene mot regioner som foreslår sine landsstyrekandidater er ment som et forslag for mer demokrati i PBL som organisasjon.

Det foreslås også å stryke begrensningen av muligheten for å innhente fullmakter kun fra egen kommune.

En eier som i dag eier barnehager i flere kommuner, kan uten hensyn til dagens regler ta med seg stemmer fra alle sine barnehager. Det føles derfor som er begrensning dersom dette ikke skal være mulig for andre barnehager som drives på mer begrensede områder, små kommuner som har samarbeid på tvers av kommunegrensene etc.

Det siste endringspunktet i § 3 omhandler opprettelse av et kontroll – og varslingsutvalg. (Se endringsforslag § 14)

Begrunnelse for endringsforslag: § 4 Valg

Endring av enkeltinitiativ til styret mot forslag fra regioner, medfører endringer i selve måten man foreslår og velger kandidater på. Når en region må samle seg om forslag til styrekandidater, forventes det at kandidaten har tillitt blant de andre medlemmene og har kunnskaper, erfaringer som vil være viktige for PBL.

For at valgkomiteen skal kunne gjøre en grundig jobb med innstillingen, vil det være naturlig at kandidater foreslås i god tid før landsmøtet.

Muligheten for å komme med benkeforslag kan beholdes, men sees som lite hensiktsmessig, da kandidatene som er foreslått og innstilt allerede har blitt prøvet gjennom egne nettverk / regionale styrer og gjennom valgkomiteens vurderinger.

Begrunnelse for endringsforslag: §6 valgkomiteen
Vi har et ønske om at valgkomiteens hovedoppgaver kommer tydelig frem av vedtektene.

Begrunnelse for endringsforslag: Ny § 7
På forrige landsmøte, ble det foreslått et etisk råd. Dette forslaget ble trukket. Vi ønsker oss et uavhengig organ som sikrer innsyn og kontroll av forbundets virksomhet og som sikrer at forbundet til enhver tid jobber i tråd med formålet.

I dag kan vi som medlemmer se at forbundet jobber for verdiskapingen hos eierne gjennom flere av de strategiene PBL har valgt. Bildet som kommer frem i media, kan på den annen side gi et inntrykk av at organisasjonen i mindre grad jobber mot bedre vilkår for barn, foresatte og samfunnet for øvrig. PBL som organisasjon er avhengig av transparens, saklig og bredt fundert argumentasjon, samt evne til å perspektivere sine standpunkt, verdier og viktige saker som den totale medlemsmassen kan kjenne seg igjen i, og støtte.

Opprettelse av et kontroll og varslingsutvalg kan i noen grad skjerpe og forbedre organisasjonens arbeid.

Begrunnelse for endringsforslag: §14 Eksklusjon (blir antagelig ny §15).
Endringene i paragrafen sikrer at alle medlemmer kan ekskluderes og som sådan ikke er vernet ved at man har blitt valgt inn. Retten er i dag gitt styret.

Dette kan bidra til å styrke integritet og tillitt til det arbeidet som PBL gjør.
Dette gir ingen mulighet for sanksjoner mot eventuelle overtredelse av medlemmer valgt inn i styret, og et kontroll – og varslingsutvalg, vil gjøre det mulig å også reise mistillit i en slik posisjon. 

Innføringen av et kontroll – og varslingsutvalg synliggjør at forbundets vedtekter gjelder alle medlemmer av organisasjonen uavhengig av rolle.