Innlegg i Dagbladet 28. mars

Faximile fra Dagbladet 28. mars 2018

“Landets største organisasjon for private barnehager domineres av store kommersielle aktører som stadig får mer makt og innflytelse på innhold og utførelse av arbeid i barnehager. Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager mener derfor at det trengs et opprør for å sikre barnehagelærernes autonomi og metodefrihet, og for å bevare mangfoldet i sektoren”, skriver aksjonsgruppa bak Enkeltstående barnehager.

Les hele teksten på Dagbladet.no

Kronikken er skrevet av:

Bjarne Stenersen, IBID Tromsø SA (27 barnehager)
Eva Heum, Skattekista barnehage SA
Bente Seierstad, Trollsteinen barnehage SA
Rune Johannesen, Solvang barnehage SA
Heidi Simensen, pensjonert styrer i Liøya barnehage SA
Royne K. Berget, Smedhusåsen barnehage SA,

Andre barnehager som har skrevet under på kronikken:

Bjarte Nord, Pioner barnehager AS (4 barnehager)
Palma Anette Kleppe, Askeladden barnehage SA
Linda Kjelstad, Liøya barnehage SA
Wenche Jutrem, Bråten barnehage SA
Bjarte Nord, Pioner barnehager AS (4 barnehager)
Palma Anette Kleppe, Askeladden barnehage SA
Linda Kjelstad, Liøya barnehage SA
Wenche Jutrem, Bråten barnehage SA
Rita Myhre Johansen, Midtbyen barnehage – Norges eldste barnehage
Anne-Grete Frydenlund, Furustad barnehage SA
Sabine Scheidt, Damsgård barnehage AS
Heidi Andresen og Kjetil Wiik, Gøy På Landet barnehage
Frank Bergli, Hjellbakkane barnehage SA
Maria Dønnestad, Fauske Idrettsbarnehage AS
Siri Møller, Fjellsøya barnehage AS
Nina Reitan, Sylteren barnehage SA
Vigdis Torgvær, Soltun barnehage SA
Tove Skjerven, Guriskogen barnehage SA
Ann Christin Johansen, Eventyrskogen barnehage SA
Astrid Estrellita Alsaker-Madsen, Biskopshavn Barnehage SA
Linn Almendingen, Barnetun barnehage SA
Lisbeth Juul Helliksen, Berg barnehage
Tone Løyning Narvesen, Ekholt barnehage SA
Grethe Kristin Jenssen, Weidemannsveien Barnehage SA
Lillian Reberg, Domkirken og Barnas Hus barnehage
Anne Grete F. Hansen, Ljabru Gård Steinerbarnehage
Ellen Netland, Store Ljan barnehage SA
Grethe Kristin Jenssen, Weidemannsveien Barnehage SA
Lillian Reberg, Domkirken og Barnas Hus barnehage
Anne Grete F. Hansen, Ljabru Gård Steinerbarnehage
Ellen Netland, Store Ljan barnehage SA

Forslag til vedtektsendringer PBL

Til Landsmøtet 27. og 28. mai 2018

Begrunnelse for endringsforslag: § 3 Landsmøtet
Styret velges i dag av valgkomiteen etter forslag fra enkeltpersoner. Vi ønsker en endring hvor valgkomiteen innstiller kandidater til et landsstyre som er valgt ut fra regionale forslag. Dette gjør det mulig å sikre bredden i styredeltagelse fra hele landet. Vi vet at regionene og distriktene i Norge har ulike vilkår for drift, og ved en bred representasjon fra hele landet, kan dette bidra til flere perspektiver omkring de områdene PBL jobber med.

Opprettelse av regionale nettverk som har til oppgave å foreslå medlemmer til PBL styret, kan danne utgangspunkt for regionale nettverk som drøfter og foreslår saker som er viktige for PBL sitt arbeid.

Endringene mot regioner som foreslår sine landsstyrekandidater er ment som et forslag for mer demokrati i PBL som organisasjon.

Det foreslås også å stryke begrensningen av muligheten for å innhente fullmakter kun fra egen kommune.

En eier som i dag eier barnehager i flere kommuner, kan uten hensyn til dagens regler ta med seg stemmer fra alle sine barnehager. Det føles derfor som er begrensning dersom dette ikke skal være mulig for andre barnehager som drives på mer begrensede områder, små kommuner som har samarbeid på tvers av kommunegrensene etc.

Det siste endringspunktet i § 3 omhandler opprettelse av et kontroll – og varslingsutvalg. (Se endringsforslag § 14)

Begrunnelse for endringsforslag: § 4 Valg

Endring av enkeltinitiativ til styret mot forslag fra regioner, medfører endringer i selve måten man foreslår og velger kandidater på. Når en region må samle seg om forslag til styrekandidater, forventes det at kandidaten har tillitt blant de andre medlemmene og har kunnskaper, erfaringer som vil være viktige for PBL.

For at valgkomiteen skal kunne gjøre en grundig jobb med innstillingen, vil det være naturlig at kandidater foreslås i god tid før landsmøtet.

Muligheten for å komme med benkeforslag kan beholdes, men sees som lite hensiktsmessig, da kandidatene som er foreslått og innstilt allerede har blitt prøvet gjennom egne nettverk / regionale styrer og gjennom valgkomiteens vurderinger.

Begrunnelse for endringsforslag: §6 valgkomiteen
Vi har et ønske om at valgkomiteens hovedoppgaver kommer tydelig frem av vedtektene.

Begrunnelse for endringsforslag: Ny § 7
På forrige landsmøte, ble det foreslått et etisk råd. Dette forslaget ble trukket. Vi ønsker oss et uavhengig organ som sikrer innsyn og kontroll av forbundets virksomhet og som sikrer at forbundet til enhver tid jobber i tråd med formålet.

I dag kan vi som medlemmer se at forbundet jobber for verdiskapingen hos eierne gjennom flere av de strategiene PBL har valgt. Bildet som kommer frem i media, kan på den annen side gi et inntrykk av at organisasjonen i mindre grad jobber mot bedre vilkår for barn, foresatte og samfunnet for øvrig. PBL som organisasjon er avhengig av transparens, saklig og bredt fundert argumentasjon, samt evne til å perspektivere sine standpunkt, verdier og viktige saker som den totale medlemsmassen kan kjenne seg igjen i, og støtte.

Opprettelse av et kontroll og varslingsutvalg kan i noen grad skjerpe og forbedre organisasjonens arbeid.

Begrunnelse for endringsforslag: §14 Eksklusjon (blir antagelig ny §15).
Endringene i paragrafen sikrer at alle medlemmer kan ekskluderes og som sådan ikke er vernet ved at man har blitt valgt inn. Retten er i dag gitt styret.

Dette kan bidra til å styrke integritet og tillitt til det arbeidet som PBL gjør.
Dette gir ingen mulighet for sanksjoner mot eventuelle overtredelse av medlemmer valgt inn i styret, og et kontroll – og varslingsutvalg, vil gjøre det mulig å også reise mistillit i en slik posisjon. 

Innføringen av et kontroll – og varslingsutvalg synliggjør at forbundets vedtekter gjelder alle medlemmer av organisasjonen uavhengig av rolle.

Aksjonsnettside for enkeltstående barnehager

Det blir færre enkeltstående private barnehager. Større andel av barnehagene som er medlem av PBL har de siste årene blitt tilsluttet mindre og større kjeder.

PBL sine opprinnelige vedtekter ble til i en tid hvor de fleste av medlemsbarnehagene var enkeltstående eller i mindre sammenslutninger. Dermed kunne også demokratiske beslutninger gjøres gjennom deltakelse og stemmegivning.

I dagens PBL har kjedene og større sammenslutninger en overvekt av stemmene gjennom deltakelse av enkeltrepresentant fra disse kjedene/sammenslutningene.

Siden beslutninger gjøres på bakgrunn av flertallsvedtak, har enkeltstående barnehager liten mulighet til å få flertall for egne forslag, påvirke strategier, arbeidsområder og rammevilkår. Dette er et alvorlig demokratisk problem.